Temlik kelimesi hukuki zeminde bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi ya da devredilmesi anlamını taşır. Dolayısıyla alacak temliki kavramı da bir alacağı tahsil etme hakkının bir başkasına devredilmesi olarak tanımlanabilir. Alacak temliki Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’na göre alacak temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesidir.

Alacak Temlikinin Özellikleri

Alacak temliki, alacakların üçüncü bir kişinin üzerine aktarılması özelliğini taşır. Bu devir aynı anda tasarruf yetkisini ve borç sözleşmesini içerir. Tasarruf yetkisi, alacağı devretmek isteyen tarafın bu alacak üzerinde hakkı olmasını, borç sözleşmesi olması ise alacağı temlik eden kişinin devrettiği alacak üzerinde artık hak iddia etmemesini ifade eder. Ayrıca, devir için borçlunun rızasına ya da haberdar olmasına gerek yoktur.

Alacak Temlikinin Şartları

Borçluya karşı alacaklı tarafın değiştiği alacağın temliki işleminin esasa ve şekle ilişkin şartları vardır. Esasa ilişkin şartlardan ilki, devreden ve devralan tarafın hak ve fiil ehliyetine sahip olması olarak özetlenebilir. Bu tarafların karşılıklı irade beyanları uyumlu olmalıdır. Şekle ilişkin şartlar ise sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve sözleşmede alacağını temlik edenin imzasının bulunması sayılabilir.

Temlik Nasıl Yapılır?

Gerekli şartları karşılayan temlik işlemi ile alacak üçüncü bir tarafa devredilir. Alacağı devreden kişi, devralana alacak senedi ya da fatura gibi ispatla ilgili olan belgeleri teslim eder. Devreden, alacakla ilgili tüm bilgileri devralana doğru bir şekilde aktarmakla yükümlüdür. Geçerli bir devir işlemi sonucunda alacağı devreden kişi kolay finansman sağlamış olur. Çünkü vadeli alacak ya da fatura temliki durumu, fatura vadesi gelmeden önce alacağı tahsil etme anlamını taşır. Böylece alacak hakkını devreden taraf gelecekte tahsil edeceği bir tutar için daha erken bir nakit akışı elde eder. Bu nedenle alacağın temliki işlemi, mal ya da hizmet satışından doğan alacağın belirli bir vadeye bağlandığı işlemlerde erken tahsilat yapmayı ifade eder.

İlginizi Çekebilir: Ticari Alacak Sigortası Nedir?

KOBİ’ler ile finansal kurumları bir araya getiren bir dijital platform olan Fon Radar, nakit ihtiyacı olan KOBİ’lerin vadeli alacakları için gelen tüm teklifleri inceleyebilmesine ve en uygun alternatifi bulabilmesine olanak tanır. Siz de vade beklemeden Fon Radar’dan online fiyat teklifi alabilirsiniz.

Faturalı çekleriniz için en iyi teklifler Fon Radar’da!

HEMEN TEKLİF AL!