Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi; bir tarafta Fon Radar Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   (ŞİRKET) ile diğer tarafta KULLANICI TİCARİ İŞLETME arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

1. TARAF BİLGİLERİ

FON RADAR  Ünvan  Fon Radar Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 Adres Büyükdere Caddesi No:255 Nurol Plaza B 02 Sarıyer/İstanbul
 Telefon  (532) 236 64 30
 Vergi No  3881591970
 E-posta fonradar@hs06.kep.tr
 İnternet Adresi  www.fonradar.com
 MERSİS No  0388159197000001
 Ticaret Sicil No  205399-5
KULLANICI TİCARİ İŞLETME Telefon
e-Posta
  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu kullanıcı sözleşmesi, her türlü fikri mülkiyet hakları ŞİRKET’e ait bulunan FON RADAR platformunun (FON RADAR) kullanım şartlarını düzenlemektedir.

  1. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

3.1. FON RADAR, kullanıcı KOBİ İşletmelerin faturalı alacaklarına ve bu alacağa konu olan fatura/lar ve vadeli çek/lerini finansman bulmak amacıyla FON RADAR ’a yüklemelerine, Üye Finans Kurumlarının da söz konusu fatura/lar ve vadeli çek/lerini FON RADAR ’dan belirleyerek temlik karşılığı finanse etme iradelerini, teklif vermek suretiyle ortaya koymalarına imkân tanımaktadır. Fon Radar direkt veya dolaylı yoldan bir finans kurumu, aracı veya acente değildir. Fon Radar faturalı satışlardan doğmuş vadeli alacaklarını nakde çevirmek isteyen KOBİ’ler ile, BDDK lisanslı finans kurumlarını aynı portalde buluşturan bir platformdur.

3.2.  Kullanıcı KOBİ’ler, FON RADAR ‘ı, kendilerine ait oluşturulacak hesaba (“Üye Girişi”) giriş yaparak kullanacaklardır. Üye Girişi, Kullanıcı KOBİ’leri, FON RADAR ‘ı kullanma ve tekliflerini oluşturdukları kullanıcı profili üzerinden kabul ettikleri Kullanıcı Üye Finans Kurumları ile FON RADAR üzerinden iletişime geçme hakkı vermektedir.  Tanınan bu hak, Kullanıcı Üye Finans Kurumları’nca muhakkak suretle bir finansman sağlanmasına ve/veya sağlanacak finansmanın piyasa koşullarının görece altındaki fiyatlamalarla fon sağlanmasına KESİN TAAHÜT oluşturmaz.

3.3. Kullanıcı KOBİ’ler, şirket unvanları, vergi numaraları, adres bilgileri, Üye Hesabı için kullanacakları e-posta adreslerini ve şifre bilgilerini girerek üye hesabı açma işlemini tamamlayacaklardır. Bu kapsamda;

3.3.1. Kullanıcı KOBİ’ler tarafından verilen e-posta adresi ve şifreye münhasır tutularak kullanıcı KOBİ’lere aittir.

3.3.2. Kullanıcı KOBİ, kullanıcı şifresini, FON RADAR ‘a giriş yapmasını sağlayan diğer bilgileri başkalarıyla paylaşamaz. Kullanıcı KOBİ’ler, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından ŞİRKET’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde kullanıcı hesabında gerekli düzeltmeleri yapacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı KOBİ’ler, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki kusurlarından dolayı ŞİRKET ‘in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.4. Kullanıcı KOBİ’ler FON RADAR ‘a yükledikleri fatura/lar ve vadeli çek/lerini temlik etmek amacıyla, ilgili Üye Finans Kurumlarına başvuruda (“Başvuru”) bulunabileceklerdir. Üye Finans Kurumları teklif verip vermemekte, Kullanıcı KOBİ’ler ise verilen teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Teklif alıp vermek, fon temini için kurulacak ilişkinin tesisine kesin bir kabul teşkil etmez.

3.5. Kullanıcı KOBİ’nin, Üye Finans Kurumları’nın herhangi birinin teklifleri arasından uygun gördüğünü kabul etmesi halinde Onaylanan Teklif oluşacaktır ve Başvuru diğer tekliflere kapanacaktır. Onaylanan Teklif, Kullanıcı KOBİ’nin Üye Hesabına Fon Radar Referans numarası ile kaydedilecektir.

3.6. Kullanıcı KOBİ’ler tarafından faturalarını ve bu alacaklarına konu olan vadeli çeklerini FON RADAR’a yüklemelerinden itibaren 72 saatlik zaman diliminde değerlendirmeye açık olacak, üye finans kurumlarından herhangi bir teklif yapılsın ya da yapılmasın 72 saat sonra tekliflere kapatılacaktır. KOBİ aynı fatura ve bu alacağa bağlı çek ile işlem yapmak ister ise, yeni bir başvuru oluşturması gerekecektir.

3.7. FON RADAR, Kullanıcı KOBİ’ler ile Üye Finans Kurumları’nın birbirleriyle iletişime geçmesi için tasarlanmış olup, Kullanıcı KOBİ’ler ile Üye Finans Kurumları arasında sadece bir iletişim ağı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, gelen teklifi onaylayan KOBİ’lerin, kabul edilen teklif sahibi Üye Finans Kurumları arasında ayrıca bir sözleşme akdedilmesi gerekmektedir. Üye Finans Kurumları kabul edilen teklif sahibi olsa dahi, kendi yapacağı değerlendirmeler neticesinde Kullanıcı KOBİ’ler ile ayrıca sözleşme akdedip akdetmemekte serbesttir.

3.8. ŞİRKET, FON RADAR üzerinden Üye Finans Kurumları tarafından sunulan teklifin kabul edilmesiyle, Kullanıcı KOBİ’ler ve Üye Finans Kurumları arasında sözleşme ilişkisi kurulacağı ve/veya söz konusu sözleşme ilişkisinin niteliğine ilişkin hiçbir garanti vermemekte, beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

3.9. Kullanıcı KOBİ’ler ile Üye Finans Kurumları arasındaki hak ve yükümlülükler, doğacak alacak ve borçlar, ödemelere ilişkin tüm hükümler Kullanıcı KOBİ’ler ile Üye Finans Kurumları arasında akdedilmiş veya akdedilecek Sözleşme ile belirlenecektir. FON RADAR, bu doğrultuda yapılacak ödemelere ilişkin bir ödeme mekanizması sunmamakta, ŞİRKET ise söz konusu Sözleşme’nin akdedilmesi, akdedilmemesi ya da sözleşmeden doğan, doğacak ödemelere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

3.10. ŞİRKET, FON RADAR üzerinden sağlanan bilgi, fatura, çek ve diğer belgelerin doğruluğu, tamlığı ve geçerliliğine ilişkin açık veya dolaylı garanti vermemekte, beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. FON RADAR üzerinden sağlanan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu değerlendirmek tamamen Kullanıcı KOBİ’ler ile Üye Finans Kurumları’nın sorumluluğunda olup, ŞİRKET söz konusu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olmasından doğabilecek zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

3.11. Kullanıcı KOBİ, FON RADAR ‘a yüklediği bilgi, fatura, çek ve diğer belgelerin doğruluğu, tamlığı ve geçerliliğini beyan, garanti ve taahhüt eder. Söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanan durumlarda ŞİRKET ve diğer FON RADAR Kullanıcıları ile herhangi üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan ilgili Kullanıcı KOBİ’ler bizzat sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca ŞİRKET ‘in söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olması halinde ilgili Kullanıcı KOBİ’nin Üye Hesabı’nı iptal etme veya askıya alma hakkı saklıdır.

3.12. ŞİRKET, FON RADAR içeriğinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. FONRADAR içeriği, ŞİRKET ‘in önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kopyalanamaz, yayınlanamaz ve paylaşılamaz.

3.13. ŞİRKET, FON RADAR üzerinden sağlanan hizmetlerin kesintisiz olarak sunulabilmeleri için gereken tüm çabayı göstermeyi kabul eder. Ancak, FON RADAR’ın ŞİRKET ‘in öngöremediği herhangi bir sebeple işlevsel tutulamaması halinde oluşabilecek kesintilerden Fon Radar sorumlu tutulmayacaktır.

3.14. Kullanıcı KOBİ’ler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Fon Radar tarafından kişisel bilgilerinin sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmasına kaydedilmesine, saklanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, 3.kişilere açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda sayılan şekillerde izlenebilmesine, veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, SMS bildirimleri, elektronik posta, başvuru formları ve benzeri araçlar üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesine, toplanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır. Ancak gizlilik ve güvenlik hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesini, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman uygun bir şekilde bildirmek kaydıyla feshedebilecektir.

  1. SON HÜKÜMLER

5.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olup, Sözleşme’nin ifasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.2.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.

5.3. Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır.

5.4. İşbu Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiş olup ÜYE KOBİ’ler okuduğunu, anladığını, dijital olarak onayladığını kabul ederler

Fon Radar Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi                                         KOBİ