Bir ticari terim olan “Ciro” gündelik hayatımızda sıkça rastladığımız ve kullandığımız ekonomik bir göstergedir. Küçük esnaftan KOBİ’lere, Kurumsal Şirketlere uzanan bir yelpazede bütün işletmeler ciro hesabı yapar ve ciro artışı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütür. “Ciro nedir?” kavramı küçük, büyük tüm işletmeler tarafından merak edilmektedir.

Ciro, bir işletmenin belirli bir zaman diliminde elde ettiği hasılatı ifade eder.

Ciro Nedir_

Ciro Nedir?

Ciro Başka Nasıl İfade Edilir?

Bu yazımızda “Ciro” olarak ele aldığımız ifade aslında diğer genel kabul görmüş başka terimlerle de aynı anlamda ele alınır ve kullanılır;

  • Hasılat
  • Satış Hasılatı
  • Gelirler
  • Satış Gelirleri
  • Kazançlar

Bir Ekonomik Terim Olarak Ciro Nedir?

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği tüm gelirlerinin, hasılatının toplamı “ciro” olarak ifade edilmektedir. Bir işletmenin çok genel tanımıyla, ana, olağan  faaliyetleri kapsamında ürettiği mal ve hizmetleri karşılığında elde ettiği finansal faydadır.

Ciro Hangi Dönemlerde Hesaplanır?

Ciro Hangi Dönemlerde Hesaplanır_

Ciro Hangi Dönemlerde Hesaplanır?

Ciro, önemli bir ticari performans kriteri olduğundan, günlük, haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık olarak hesaplanır ve takip edilir. Bir işletmenin, ticari performansını belirleyen en önemli unsurlardan biri olması sebebiyle ciro, özellikle Kurumsal İşletmelerde saatlik olarak bile takip edilebilen bir veridir.

Ciro / Hasılat / Satış Hasılatı Neden Önemlidir?

Ciro takibi, cironun enflasyon üzerinde bir büyüme gerçekleştirmesi çok önemlidir. Bir işletmenin kar/zarar tablosunun en önemli göstergesi ciro’dur. Ciro’nun gerçekleştirdiği ivme, bir işletmenin, net kar performansını pozitif etkileyen en önemli faktördür. Faaliyet giderlerini ve de finansman giderlerini optimize ederek yönetebilen işletmenin sürdürülebilir büyümesi ciro artışı ile tetiklenir ve sağlıklı büyüme ciro artışı ile sağlanır.

İlginizi çekebilir: Ticari Kredi Kartı ile Normal Kredi Kartı Arasındaki 7 Fark

Ciro Hangi Alt Kırılımlarda Takip Edilebilir?

Ciro, Hasılat, Satış Hasılatı, işletmelerin sürdürülebilir sağlıklı mevcudiyetinin en önemli göstergesidir. Ciro’nun takip edilmesi gereken kırılımlar;

  • Zaman kırılımı (anlık / günlük / aylık / 3 aylık / 6 aylık / yıllık)
  • Yurt içi / yurt dışı
  • Mal ve hizmetler ve urun grupları kırılımı bazında

Ciro Yöntemleri Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

  • Safi Hasılat Yöntemi:En güvenilir yöntemdir. İade, ıskonto ve indirimler düşüldükten sonra yurt içi ve yurt dışı gelir hesaplamalarıdır.
  • Gayri Safi Hasılat Yöntemi:Şirket hasılatından indirim, ıskonto ve iadeler düşülmeden önceki brüt satış tutarıdır.
Ciro Nasıl hesaplanır?

Ciro Nasıl hesaplanır?

Ciro / Hasılat / Satış Hasılatı Hangi Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilir?

Hasılat, bazen ciro terimiyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Bir kurumun belirli bir zaman içerisinde elde ettiği tüm gelirlerin toplamı hasılatı ifade etmektedir. Hasılat kelimesi aslında bir terim olarak kullanılsa da günlük hayat içerisinde oldukça fazla bu kelimeye rastlanmaktadır. İşletmenin olağan ve normal faaliyetleri sonucunda ne kadar gelir elde ettiği hasılat olarak açıklanabilir.

Hasılat, ciro, bilgi kullanıcıları için işletmenin performans ve potansiyelini değerlendirmede en önemli göstergelerden biridir ve günümüze kadar değişik şekillerde tanımlanmış ve ölçülmüştür.

Tek Düzen Hesap Planı kapsamında Ciro / Satışlar / Hasılat Alt Başlıkları Nelerdir?

Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

Satış İndirimleri(-)
610. Satıştan İadeler(-)
611. Satış İndirimleri(-)
612. Diğer İndirimler(-)

Hemen Okuyun: https://www.fonradar.com/kobi-beyannamesi-nasil-doldurulur/