Kurumlar vergisi nedir sorusunu, ülke sınırları içinde faaliyetlerini sürdüren kurumların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi türü olarak cevplamak mümkündür. Kurumlar Vergisi, kurum kazançlarından alınan, mükelleflerin bir takvim yili boyunca kazandıkları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Bu yazımızda Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır konularını ele aldık.

Kurumlar vergisi ülke içerisinde ticari, sınai, tarımsal ya da kazanç getiren farklı faaliyetleri sürdüren sermaye şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları vergilerden biridir. Elde edilen kazançtan, her yıl için belirlenmiş oranda kurumlar vergisi ödenmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi 2021’de yüzde 25 olarak uygulanacak, 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacaktır. Kurumlar vergisi, vergi yılı içindeki giderler düşüldükten sonra kalan net kazancın 2021 yılı için yüzde 25’inin alınmasıyla hesaplanmaktadır. Vergi yılı içerisinde 1,5 milyon Türk lirası brüt gelir elde etmiş ve bu gelir için de 500 bin Türk lirası harcamış olan bir şirketin vergi hesaplaması 1 milyon Türk lirası üzerinden yapılmaktadır. Bu da 250 bin Türk lirası vergiye denk gelmektedir.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Devletin en önemli ve vazgeçilmez bütçe kalemi olan vergi genel tanımıyla, kamunun halka hizmet götürebilmek için vergi mükelleflerinden, yani vatandaşlarından ve kurumlarından topladığı fonu ifade eder. Tüzel kişi olarak adlandırılan kurumların ödemekle yükümlü oldukları, bilinen en yaygın vergi türlerinden biri de Kurumlar Vergisidir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ele alınmaktadır. Bu kanun çerçevesinde Kurumlar Vergisi, Kanun’un 1 inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancı üzerinden ödenmesi gereken bir vergi turudur. Bu kurumlar,

        Sermaye şirketleri- Anonim ve Limited Şirketler

        Kooperatifler

        İktisadi kamu kuruluşları

        Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

        İş ortaklıkları

 

 

 

Kurumlar Vergisine Tabi Kazançlar Nelerdir?

Kurumlar Vergisi matrahını oluşturan kazanç türlerini aşağıda listelenen ana başlıklarda ele almak mümkündür;

        Ticari kazanç

        Zirai kazanç

        Ücret

        Serbest meslek kazancı

        Menkul sermaye iradi

        Gayrimenkul sermaye iradi

        Diğer irad ve kazançlar

Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Kavramı Nedir?

Kurumlar Vergisi, “Tam Mükellefiyet” ve “Dar Mükellefiyet” kapsamında ele alınır..

        Tam Mükellefiyet; kanuni merkezi ve diğer is merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunan kurumlar hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, Kurumlar Vergisinde tam mükellefiyet olarak isimlendirilir.

        Dar Mükellefiyet; kanuni merkezi ve diğer is merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunmayan kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, Kurumlar Vergisinde dar mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Hemen Okuyun: Cari Denge Nedir? Açık Vermesi Ne Anlama Gelir?

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisine dair çok merak edilen konulardan biri de Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır sorusudur. Kurumlar Vergisinin hesaplanmasında, kurumun ilgili takvim yılı içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden yüzde 22 sinin alınması yöntemi kullanılır. Basit bir örnekle, 1 milyon TL vergi matrahına sahip olan bir kurum, elde etmiş olduğu bu kurum kazancı için 220 bin TL kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğüne sahiptir.

Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Ticari faaliyet yürüten kurumlardan her dönemde tahsil edilen kurumlar vergisi oranı kanun yapıcı tarafından düzenlenmektedir. Kurumlar vergisi oranı 2019-2020 yılları için yüzde 22 olarak belirlenmiştir ve bu şekilde tahsil edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Konular

Kurumlar Vergisine tabi matrahın belirlenmesinde dikkat edilecek konular;

        Geçmiş yıl zararları; 5 yıl boyunca geçmiş yıl zararları matrahtan düşülür.

        Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler; Kurumlar Vergisi matrahına eklenir.

        Kanun yapıcı tarafından belirlenmiş indirim ve istisnalar matrahtan düşülür.

        İlgili takvim yılı boyunca Geçici Vergi yöntemiyle çeyrekler bazında beyan edilen ve ödenen vergiler, ödenecek Kurumlar Vergisi hesabında dikkate alınır.

 

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir? 

Beyan etmek, bildirmek anlamına gelen bir kelimedir. Beyanname de bir gelir yılı içerisinde elde edilen safi kazancın vergi dairesine bildirilmesini ifade etmektedir. Kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili vergi yılı içerisindeki kazançlarını bu beyanname ile bildirmekte ve beyanname üzerinden de vergiye tabi tutulmaktadır. Kurumlar vergisi beyannamesi, önceki vergi yılı için içerisinde bulunulan yılın Nisan ayının son gününe kadar teslim edilmelidir. Yani 2020 yılına ait vergi beyannamesinin, en geç 2021 yılının Nisan ayında teslim edilmesi gerekmektedir. Beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar da beyan edilen miktarda vergi ödemesi yapılmalıdır. Kurumlar vergisine dair beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden indirilebilmektedir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Kurumlar vergisi için beyanname doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Devlet karşısında yasal olarak problem yaşamamak ve aynı zamanda şirketi zarara uğratmamak adına beyanname doldurulurken aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir:

  • İstisnalar tam olarak doldurulmalıdır. Vergi istisnalarından yararlanabilmek için beyanname üzerinde bunların belirtilmesi gereklidir. Beyannamede yer verilmemesi halinde bu istisnalardan yararlanabilmek mümkün değildir.
  • Zararların da aynı şekilde iyi hesaplanarak beyan edilmesi gereklidir. Zarar edilen faaliyetler için ayrıca vergi ödememek adına zarar hesabı da doğru yapılmalıdır.
  • Şirkete ait farklı şubeler ya da iş dalları olsa bile her tüzel kişilik için tek bir vergi beyannamesi düzenlenmelidir.
  • Beyannamede kasıtlı olarak yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır.

Kurumlar Vergisi Beyanname Dönemi Nedir?

Aksi belirtilmedikçe ve kanun yapıcı tarafından bir güncelleme yapılmadıkça, Hesaplanan Kurumlar Vergisi en geç takip eden yılın Nisan sonuna kadar beyan edilerek ödenir.

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/ipotek-nedir-nasil-kaldirilir/İpotek Nedir? Nasıl Kaldırılır?