Vergi, genel tanımıyla, Kamunun halka hizmet götürebilmek için vatandaşlarından ve kurumlarından topladığı fonu ifade eder. Vergi, devletin en önemli ve vazgeçilmez bütçe kalemidir. Vergi, doğrudan veya dolaylı olarak toplanarak kamu harcamaları finansmanı için kullanılır. En genel tanımında vergi mükellefleri, ülke sınırları içinde bulunan ve ilgili devletin yasalarına tabi olarak varlık gösteren gerçek ve tüzel kişilerdir. Tüzel kişi olarak adlandırılan kurumların ödemekle yükümlü oldukları, bilinen en yaygın vergi türlerinden biri de Kurumlar Vergisidir. Bu yazımızda Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır konularını ele aldık.

Kurumlar Vergisi Nedir?

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR_

Kurumlar vergisi nedir sorusunu, ülke sınırları içinde faaliyetlerini sürdüren kurumların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi türü olarak tanımlamak mümkündür. Kurumlar Vergisi, kurum kazançlarından alınan, mükelleflerin bir takvim yili boyunca kazandıkları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan bir vergi turudur.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ele alınmaktadır. Bu kanun çerçevesinde Kurumlar Vergisi, Kanun’un 1 inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancı üzerinden ödenmesi gereken bir vergi turudur. Bu kurumlar,

        Sermaye şirketleri- Anonim ve Limited Şirketler

        Kooperatifler

        İktisadi kamu kuruluşları

        Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

        İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisine Tabi Kazançlar Nelerdir?

Kurumlar Vergisi matrahını oluşturan kazanç türlerini aşağıda listelenen ana başlıklarda ele almak mümkündür;

        Ticari kazanç

        Zirai kazanç

        Ücret

        Serbest meslek kazancı

        Menkul sermaye iradi

        Gayrimenkul sermaye iradi

        Diğer irad ve kazançlar

Kurumlar Vergisine Tabi Kazançlar Nelerdir_

Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Kavramı Nedir?

Kurumlar Vergisi, “Tam Mükellefiyet” ve “Dar Mükellefiyet” kapsamında ele alınır..

        Tam Mükellefiyet; kanuni merkezi ve diğer is merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunan kurumlar hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, Kurumlar Vergisinde tam mükellefiyet olarak isimlendirilir.

        Dar Mükellefiyet; kanuni merkezi ve diğer is merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunmayan kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, Kurumlar Vergisinde dar mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Hemen Okuyun: Cari Denge Nedir? Açık Vermesi Ne Anlama Gelir?

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisine dair çok merak edilen konulardan biri de Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır sorusudur. Kurumlar Vergisinin hesaplanmasında, kurumun ilgili takvim yılı içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden yüzde 22 sinin alınması yöntemi kullanılır. Basit bir örnekle, 1 milyon TL vergi matrahına sahip olan bir kurum, elde etmiş olduğu bu kurum kazancı için 220 bin TL kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğüne sahiptir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır_

Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Ticari faaliyet yürüten kurumlardan her dönemde tahsil edilen kurumlar vergisi oranı kanun yapıcı tarafından düzenlenmektedir. Kurumlar vergisi oranı 2019-2020 yılları için yüzde 22 olarak belirlenmiştir ve bu şekilde tahsil edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Konular

Kurumlar Vergisine tabi matrahın belirlenmesinde dikkat edilecek konular;

        Geçmiş yıl zararları; 5 yıl boyunca geçmiş yıl zararları matrahtan düşülür.

        Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler; Kurumlar Vergisi matrahına eklenir.

        Kanun yapıcı tarafından belirlenmiş indirim ve istisnalar matrahtan düşülür.

        İlgili takvim yılı boyunca Geçici Vergi yöntemiyle çeyrekler bazında beyan edilen ve ödenen vergiler, ödenecek Kurumlar Vergisi hesabında dikkate alınır.

Kurumlar Vergisi Beyanname Dönemi Nedir?

Aksi belirtilmedikçe ve kanun yapıcı tarafından bir güncelleme yapılmadıkça, Hesaplanan Kurumlar Vergisi en geç takip eden yılın Nisan sonuna kadar beyan edilerek ödenir.

İlginizi çekebilir: https://www.fonradar.com/ipotek-nedir-nasil-kaldirilir/İpotek Nedir? Nasıl Kaldırılır?